PROJEKTAI

Projektas „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kriaunų, Lašų ir kt. k. v.“

Lašų žemės ūkio bendrovė įgyvendina ES bendrai finansuojamą projektą „Dalies melioracijos
statinių rekonstravimas Kriaunų, Lašų ir kt. k. v.“ (projekto Nr. 10VD-KP-23-1-05558 -PR001).
2024 m. balandžio mėn. pasirašyta Projekto paramos sutartis su Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos.

Projekto tikslas – rekonstruoti esamas melioracijos sistemas, sudarant galimybes ūkiams didinti
žemės ūkio veiklos produktyvumą bei tuo pat metu užtikrinti tvarią gamtos išteklių (vandens)
apsaugą nuo taršiųjų medžiagų išplovimo, diegiant reguliuojamą drenažą.
Vykdant projektą bus prisidedama prie bendrosios žemės ūkio politikos tikslų: labiau orientuotis
į rinką ir didinti ūkių konkurencingumą tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, daugiau dėmesio
skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmenizacijai bei skatinti tvarų vystymąsi ir
veiksmingą gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens, dirvožemio ir oro, valdymą, be kita ko,
mažinant priklausomybę nuo cheminių medžiagų. Projekto įgyvendinimo metu bus prisidedama
prie šių nacionalinių žemės ūkio ir kaimo plėtros poreikių įgyvendinimo: didinti inovatyvių /
pažangių technologijų diegimą ūkiuose; atnaujinti esamas melioracijos sistemas; gerinti
paviršinio vandens kokybę.

Projekto metu bus investuojama į žemės ūkio veiklai būtiną infrastruktūrą: susijusias
melioracijos sistemas. Po rekonstrukcijos pagerės žemės ūkio veiklos rezultatyvumas, padidės
dirvožemio našumas bei žemės ūkio veiklos konkurencingumas. Įgyvendinus projektą senos
susidėvėjusios sistemos bus pakeičiamos naujomis, inovatyviomis technologijomis atliepiant ir
žalinimo politiką žemės ūkyje. Taip pat bus prisidedama prie kaimo gamtinio, materialiojo
paveldo išsaugojimo. Padidėjęs dirvožemio našumas ir ūkininkų konkurencingumas padės
užtikrinti tvarią Lietuvos žemės ūkio plėtrą.

Projektas „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kriaunų, Lašų ir kt. k. v.“ įgyvendinamas
pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 metų strateginio plano intervencinę
priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Lietuvos valstybės biudžeto ir projekto vykdytojo Lašų žemės
ūkio bendrovės lėšomis.

 


Apie projektą „Dizaino sparnai”

Tai nefinansinės paramos projektas, jungiantis talentus, žinias ir patirtį kurti pasaulyje konkurencingus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus ateities dizaino produktus ir paslaugas.
Projekto veiklose dalyvauja mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, pradedantieji dizaineriai ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Pagrindinis siekis – pasitelkiant pandeminiu laikotarpiu nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, per skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus didinti Lietuvos verslo kuriamą pridėtinę vertę, konkurencinį pranašumą ir socialinę atsakomybę.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. www.esinvesticijos.lt

Projekto vykdytojas – UAB „Lašų duona“
Projekto pavadinimas – „Duonos pakuotės koncepcijos ir prototipo sukūrimas“
Pasiektas rezultatas – siekiant skatinti atsakingą vartojimą yra sukurta tvarios duonos pakuotės koncepcija. Įgyvendinat žiedinės ekonomikos principus, pirminės ir antrinės pakuotės gaminamos iš 100 % perdirbamų medžiagų. Tokio tipo pakavimas yra tvarus sprendimas, pritaikytas greitam, bet atsakingam gyvenimo būdui. Taip pat ši koncepcija  apima ir porcijų dydžio mažinimą – mažinant porcijas, skatiname valgyti sveikai, mažiname vartojimą neišmetant maisto. Ši kryptis yra skirta jaunai auditorijai, kartu derinamas modernumas ir tradicijos.
Skirtos nefinansinės paramos dydis – 26 285 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga 2023 m. sausio mėn. 31 d.


Apie projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „Lašų duona“

UAB „Lašų duona“ 2022 m. užbaigė įgyvendinti projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „Lašų duona““. Projekto pradžia 2019 m. Finansuota iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.
Pagrindinis projekto tikslas: įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje naujas modernias technologijas, pateikti rinkai naujus produktus, vystyti eksportą.
Kiti tikslai: Aukštaitijoje užaugintų grūdinių kultūrų, t. y. vietinės žemės ūkio produkcijos, perdirbimas į galutinį produktą. Planuojama sukurti virš 16 naujų, gerai apmokamų darbo vietų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
www.esinvesticijos.lt


Projekto pavadinimas – Modernių technologijų diegimas UAB „Lašų duona“

Projekto tikslas – gamybos pajėgumų didinimas, asortimento plėtra, produktyvumo, konkurencingumo ir darbo našumo didinimas, eksporto augimas, naujų modernių gamybos technologijų diegimas.
Projekto vykdytojas –UAB „Lašų duona“
Projekto vykdymo vieta – Utenos grūdų perdirbimo gamykla, Žemdirbių g. 4, Utena
Bendra projekto vertė – 852 690,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama suma – 298 441,50 Eur
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-03-29